Полезно

Стъпки по придобиването на iso 9001 сертификат

Стъпки по придобиването на iso 9001 сертификат

В съвременната силно конкурентна бизнес среда поддържането на постоянно качество и удовлетворяването на очакванията на клиентите са от първостепенно значение за успеха и растежа на организациите. За да постигнат тези цели, много фирми се нуждаят от ISO 9001 сертификат, международно признат стандарт за системи за управление на качеството (СУК).

Тази статия представя общ преглед на процеса по сертифициране по стандарта ISO 9001, като подчертава ключовите стъпки, включени в прилагането и получаването на този престижен документ.

Разбиране на ISO 9001

ISO 9001 е стандарт, разработен от Международната организация по стандартизация (ISO), който очертава изискванията за стабилна система за управление на качеството. Неговият основен фокус е да помогне на предприятията да повишат удовлетвореността на клиентите, да подобрят вътрешните процеси и да насърчат култура на непрекъснато усъвършенстване.

Придържайки се към принципите на стандарта ИСО, компаниите могат да демонстрират своя ангажимент за постоянно предоставяне на висококачествени продукти и услуги. За целта е нужно да се стартира процес по сертифициране, който обикновено преминава в следните стъпки:

Стъпка 1: Подготовка за сертифициране

Процесът по сертифициране по ISO 9001 започва с дълбоко разбиране на изискванията и принципите на стандарта. Ключовите заинтересовани страни в организацията трябва да се запознаят с клаузите на стандарта, които обхващат различни аспекти на управлението на качеството, включително фокус върху клиента, ангажираност на ръководството, мислене, базирано на риска и оценка на изпълнението.

Стъпка 2: Провеждане на анализ на пропуските

След  като разбере основите на стандарта, организацията извършва задълбочен анализ на пропуските. Този анализ оценява съществуващата СУК спрямо изискванията на ISO 9001, идентифицирайки области на несъответствие и възможности за подобрение. Анализът на пропуските предоставя важна информация за създаване на пътна карта към пълната готовност за сертифициране.

Стъпка 3: Внедряване на системата за управление на качеството

След като анализът на пропуските приключи, организацията може да започне внедряването на своя система за управление на качеството. Този етап включва установяване и документиране на политики, процедури и процеси в съответствие със стандартите ISO 9001. Дефинират се ясни роли, отговорности и цели за изпълнение, като се гарантира систематичен подход към управлението на качеството в цялата организация.

Стъпка 4: Вътрешен одит

Преди да се потърси външно сертифициране, се провеждат вътрешни одити за оценка на ефективността на нововъведената СУК. Обучени одитори в организацията оценяват спазването на изискванията на ISO 9001 и идентифицират потенциални несъответствия. Констатациите служат като полезна обратна връзка за коригиращи действия и непрекъснато подобрение.

Стъпка 5: Избор на сертифициращ орган

За да получат сертификат ISO 9001, организациите трябва да ангажират акредитиран сертифициращ орган, известен също като регистратор. Ролята на сертифициращия орган е да проведе безпристрастна и независима оценка на СУК на организацията спрямо стандарта ИСО 9001.

Стъпка 6: Етап 1 и 2 Одит – Преглед на документацията и оценка на място

Процесът на сертифициране по ISO 9001 обикновено се състои от два етапа. На първия етап сертифициращият орган преглежда документацията на системата за управление на качеството на организацията, за да гарантира, че тя съответства на изискванията на стандарта. Одиторът проверява наличието на необходимите процедури, политики и записи.

Вторият етап от процеса по сертифициране включва одит на място. Тук одиторът на сертифициращия орган оценява практическото прилагане на СУК в организацията. Одиторът взаимодейства със служителите, наблюдава процесите и оценява ефективността на системата при изпълнение на изискванията на стандарта.

Стъпка 7: Решение за сертифициране

След приключване на одитите и отстраняване на всички несъответствия, сертифициращият орган взема решение относно сертифициране, тоест предоставянето на ISO 9001 сертификат. Ако системата отговаря на всички изисквания, организацията получава сертификат ИСО 9001, демонстриращ нейната отдаденост към поддържането на стандарти за високо качество.