Полезно

Семейството като възпитателен фактор

semeistvoНалице е – противоречие от една страна съвременния родител  се нужда е от конкретни съвети., а от друга страна педагога е против това да има някакви рецепти прилагани във възпитателната практика. Това противоречие съществува и в обществото. Трябва да се съчетават гражданност и човечност в соц,. празници.  Важно е в каква мяра възпитателя е добър, строг, взискателен, либерален.  Как да съединим реализацията на детската самореализация, самостоятелност,самовъзпитание, самоконтрол с разумно ръковотство от страна на възпитателя. Говорейки за семейството не можем да  не засегнем съдържанието на отношението които се утвърждават извън дома. Семейството е важен елемент на соц., организъм. Това е особенно  интимна общност, малка соц. група, която е обединена от родствени връзки и единният бюджет. Семейството в условията на преход  е един от най- важните фактори за усъвършенстване на обществото.. Семесйтвото съдейства за  икономическите. и социялният, процес на обществото. В семейството  се формира отношението към труда и нравствените ценности.Ето защо общ/то е заинтригувано за създаване  на здравото семейството

 Съвременното семейство. –1-Повишаване на образователното равнище на жената в семейството.-2- Относително занимаване на материалното благоденствие на семейството.-3- Тенденция към изменение на демографския състав на съвременното сем.  Отношения :мъж-жена, родител-дете, дете-дете  е пълноценното сем.  В съвременното общество расте брой  на самотните майки. –4-Тенденция която се открива в съвр. сем. е ,че много от родителите са отстранени от възпитанието на децата.(работа в чужбина, командировка) –5- Тенденция, че в общ/то непрекъснато расте бр. на разводите. –6- Изравняване на образователното равнище на стъпващите в брак.-7- Промяна във възрастовото съотношение в брака.-8- отслабване на традиционните контакти м/у род. и деца.   

Типове семейни  отношения.  –1- Дидакт- да се постигне пълно послушание от страна на децата: Има две форми:-Автокрайна-абсолютна влас на родителите и Авторитарнадецата имат форма на права, но не са активна страна във взаимоотношенията. –2- Опека- с/ма на пложения, при които род. удоволетв. потребности те на детето , изолират го  от трудности те.,поощряват го. –3- Невмешателство- нито едната нито другата страна имат право да влизат  в чужда територия.. Тази с/ма е погрешна.

 Типове трудни семейства. –1- Сем. с обективно неблагоприятни условия за възпитание –2-Сем. с продължителни конфликтни отнош. между съпрузите. –3- Сем . с нарушени нормативни взаимоотношения. -4- Със стремеж към  себеустройство, култ към вещите. –5- Сем. ориентирани към  соц. недоверие. –6-Силни предрасъдъци-7-Сем. ориентирани към авантютизъм.-8- С ориентация към удоволствия-лекомислени сем.

Основни типове дисхармониялни отношения. –1- Дисхармонично сем. –Сем.” Крепост”-Сем. “театър”-Сем”Санаториум”-Сем. комири-Сем. маскарад . Форми на работам/у сем. и у/щето. –1- Индивидуални и Групови (род.срещи)