Новинарско

Проектиране на „природно“ облекло

retro-moda2 Могат да се посочат редица примери за забележителни архитектурни решения на архитекти от различни епохи и краища на света, като Оскар Нимаер, С. Хохаузер и мн. други, които изграждат своите творчески решения на основата на природни образци и явления. Благодарение на нарасналите теоретически знания от областта на биониката, хората са заимствали от природата и многобройни решения в областта на техниката и технологиите.

В проектирането на облекло този подход също заема едно от приоритетните места. Особено категорична е неговата намеса при проектирането на уникалното облекло и малката серия, в авангардната и висша мода. Съществуват обаче и много възможности за неговото приложение при проектирането и конструирането на серийното и конфекционно облекло, при ежедневното, работното облекло, облеклото за спорт, почивка и развлечения, младежкото облекло и др.

Основен творчески метод при този подход се явява методът на аналогията. Като спомагателни или в самостоятелен вид често пъти намират приложение и такива творчески методи, като комбинаторните, методът на трансформацията, аглутинацията, инверсията и др. Изборът на определен метод при всеки конкретен случай се определя както от личните предпочитания на проектанта, така и от идейния замисъл, спецификата на материалите и технологичните възможности за обработката им, от функционалното предназначение и изисквания към облеклото, което ще се конструира. Преди да се премине към изработването на идеен и конструктивно – технологичен проект, е необходимо целенасочено наблюдение и изучаване на природното явление или обект. “Обръщането към природата предполага търсенето на хармонично взаимодействие на съдържанието (биологическата функция на организма), формата (начинът на съществуване на организма) и материала (от който е направен самия организъм).

Графическото изучаване на формата, нейната организация. пластическа изразителност, а след това и цветови и фактурни отношения, разкриват емоционалната изразителност на графичния обект“. При проектирането на облекло на основата на природните форми, проектантът може да реализира своя идеен проект като подбере един конкретен природен обект за аналогизиране. Изграждането на образа може да се извърши и по пътя на уподобяване, като проектантът подбере група от обекти или явления и състояния с по-голяма степен на абстрактност и неопределеност.

Източник: http://inisess-shop.com/