Полезно

Хербицидите – звено от интегрираната борба с плевелите

herb Плевелите се появяват всяка година и затрудняват развитието на културните растения. Това налага поддържането им в плътност, която не се отразява значително на добивите им. Химическата борба е един от начините за справяне с плевелите. Тя се осъществява с ползването на химични съединения – хербициди. Те са най-широко използваните пестициди в земеделието.

Хербицидите имат определени характеристики, които трябва да се познават, за да се направи правилен избор на препарата според конкретните производствени условия.

Според степента на токсичното си действие те се делят на тотални и селективни.

Тоталните са токсични за всички растителни видове. Използват се за унищожаване на плевели, развиващи се преди сеитбата или след прибиране на реколтата. Селективните при определени дози и условия унищожават едни растителни видове, а за други са безвредни. Избирателното им действие се обуславя от химичния състав, дозата, момента на третиране.

В зависимост от характера на действие те се делят на контактни и системни.

Контактните хербициди унищожават само тези части от растението, с които влизат в непосредствен контакт.

Те не се придвижват по проводящата система на растенията.

Системните се поемат и придвижват по проводящата система на растенията и нарушават естествения ход на физиологично-биохимичните процеси, предизвиквайки различни патологични изменения.
Според начина на приложение и проникването им в растенията те се делят на почвени и листни.

Почвените препарати се внасят под формата на воден разтвор и по-рядко на гранули – разпределят се повърхностно или се инкорпорират. Проникват в растенията чрез корените, покълващите семена или кълновете.

Листните препарати се прилагат само върху вегетиращи плевели чрез напръскване. Могат да се прилагат и насочващо – само в основата на културните растения.

Според видовете плевели, срещу които са ефективни, хербицидите се разделят на противожитни и противошироколистни. Има и със смесен спектър на действие.

Продължителността на фитотоксичното действие на хербицидите в почвата е различно. При употреба на препарати с продължително действие е необходимо да се знае чувствителността на следващата култура в сеитбообръщението.

Умерено персистентните препарати не представляват проблем с опасни остатъчни количества, ако са използвани правилно. Кратко персистентните препарати нямат вредно последствие, но краткият период на хербицидното им действие е предпоставка за вторично заплевеляване на третираните посеви.

Без употребата на химичните средства за борба с плевелите е немислимо интензивното развитие на селскостопанското производство. Средствата, вложени за химическа борба с плевелите, се възвръщат няколко пъти. Ползването на препаратите трябва да е съобразено със специфичните почвено-климатични условия, вида на плевелите и степента на заплевеност. Най-добри резултати се получават, когато химическият метод се съчетава с останалите методи и средства
на интегрираната борба с плевелите.