Услуги

Характеристики на депо за депониране на отпадъци

Не е тайна, че всички видове боклуци и твърди битови отпадъци се изпращат на сметища извън градовете и селата. Но всъщност така нареченото депо не е просто планина боклука, а на първо място е специално оборудвано депо. Казано по-просто, това е проект, който предотвратява замърсяването на почвите и подземните води. Тук може да наемете и фира, която извозва всякакви отпадъци на депо: smetishte.com.

От училище ни се казва за вредата, която причиняват отломките. Дори и найлонова торбичка може значително да повлияе на околната среда. Поради тази причина организацията на полигоните обръща специално внимание. На законодателно ниво има ясно определени изисквания за структури за съхранение на отпадъци, както и правила за експлоатацията на депата. За щастие, в градовете, депонирането на отпадъци на депото се организира от много фирми, което гарантира не само чистота, но и безопасност.

Не забравяйте, че е забранено изнасянето на боклук в депото. Трябва да се отбележи, че отпадъците се разделят на 4 класа, в зависимост от степента на опасност и вреда, които причиняват не само на природата, но и на човешкото здраве. Накратко разгледайте всеки един от тях.

Клас 1 – представлява най-опасните отпадъци. Като правило те са токсични и дори могат да бъдат радиоактивни. Флуоресцентните лампи, химикалите и устройствата, съдържащи живак, не трябва да се отвеждат в депо за депониране на отпадъци.

Клас 2 – отпадъците от тази категория могат да причинят значителна вреда на околната среда. Те също са обект на специална обработка, преди изхвърляне. Това са батерии, батерии, киселини и вещества, образувани при преработката на петролни продукти.

Степен 3 – химикали, масла, бои и лакове. Възстановяването на екологията, след този вид отпадъци отнема най-малко 10 години, което означава, че не е препоръчително да ги отвеждате на редовното депо.

Клас 4 е ниско-опасен отпадък. Хартия, дърво, хранителни остатъци и много повече причиняват незначителни щети на природата, а специални депа са изградени, за да се сведе замърсяването с тях до минимум.

Основни изисквания за организиране на депата

Неправилно изграденото депо или пренебрегването на изискванията за експлоатация на обекта може да доведе до глобални бедствия. Замърсяването на подземните води води до смъртта на жителите на реките и езерата, а в най-лошия случай не се изключва отравяне на хора. Основните изисквания за депониране на твърди отпадъци се вземат предвид:

местоположението на депото по отношение на населените места, като се взема предвид видът на почвата, височината на подземните води;

създаване на уплътнителен слой, който предотвратява проникването на вредни вещества в почвата;

изграждане на конструкции и съоръжения за събиране на проникващи води и други течности;

ясна организация на съхранението на различни видове отпадъци;

разработване на логистични схеми за удобно транспортиране на твърди отпадъци до депото и транспортирането им до други обекти;

инсталиране на съоръжения за контрол на газове, отделяни в процеса на разлагане на отпадъците.

За почистване на мазета и тавани – Регион София, както и какъв разход може да ви струва, може да научите още сега.

По време на експлоатацията на депото е важно да се контролират площите за пълнене. С рационалното обезвреждане на отпадъците и сметищата, депото ще бъде запълнено много по-бавно, което означава, че няма да се налага да разпределяте плодородни земи за нови райони.