Полезно

Същност на понятието стратегически бизнес микс и нейните етапи.

potebitelСлед разработване на стоковата политика и формиране на бизнес- идеята третия етап е най- важния и сложения, защото той представлява обективизирането на бизнес- идеята. Той цели доказване на икономическата целесъобразност и практична възможност за осъществяването на бизнес- идеята. Анализът започва с отговор на въпроса, дали бизнес- идеята е технически осъществима. Прави се въз основа на данни, характеризиращи материалните, техническите и кадровите ресурси на фирмата. Ако те не достигат идеята не се осъществява. При доказване на тех.осъществимост се пристъпва към анализ на маркетингова целесъобразност. Тя се оценява в три възможни направления:

  • обвързаност на идеята с конкретен целеви пазар. Ако това е невъзможно на този етап, фирмата може да реши да се откаже от идеята или да продължи нейното осъществяване, като поеме риска за адаптиране към конкретен пазар в процеса на внедряване на идеята.
  • степентта на задоволяване на потребностите на целевия пазар. В случай, че реализирането на бизнес- идеята на осигурява достатъчно висока степен на задоволяване на потребностите, е необходимо да се направят корекции или в бизнес- идеята или в избора на целеви пазар. Фирмата може да реши и да преустанови рабата по тази бизнес- идея.
  • третото направление е свързано с наличието или отсъствието на конкурентни предимства на бизнес- идеята. При отсъствието или невъзможността на създаване на конкурентни предимства, чрез корегиране на идеята фирмата може да продължи да разраб.идеята и да поеме риска на тежка борба с фирмите конкуренти.

При доказана техническа и марк.целесъобразност или преценяване на марк. риск като приемлив, фирмата анализира финансовата целесъобразност и осъществимост на бизнес- идеята. Вниманието се концентрира в две направления:

  • първо, съществуват ли достатъчно финансови ресурси за осигуряване на първоначалните инвестиции. Оценката се прави по обем, структура и календарен график на инвестиционната дейност. Отцъствието на ресурси за финансиране на първоначалните инвестиции прави бизнес- идеята неосъществима.
  • Второ, задоволителни ли са очакваните финансови резултати от осъществяването на бизнес- идеята. Анализират се:обемът на плановата загуба; обем на очакваната печалба; срок на откупуване на инвестициите; рентабилен обем на продукцията. При необходимост се разработи варианти, осигуряващи намаляване на загубата или увеличаване на печалбата, съкращаване на сроко за откупуване и т.н. Ако основните финансови показатели не са достатъчно високи, фирмата не е длъжна да се откаже от бизнес- идеята. Има възможност да прецени, като поеме финасов риск, при условие че го е преценила като приемлив. Доказването на финансовата целесъобразност или премлив финансов риск дава основание да се вземе положително решение за включване на бизнес идеята в статегическия бизнес- микс на фирмата.

Източник: Бизнес каталог vips.bg