Полезно

Кой предлага бързи парични кредити?

В зависимост от вида на бързите парични кредити, за които потребителят желае да кандидатства, той може да се обърне към един или друг вид институция.

  1. Банки

Въпреки че това обикновено не е така, някои банки предлагат бързи парични заеми, както и продукти, които могат да функционират като алтернатива на този вид финансиране (кредитни карти и др.).

  1. Финансови кредитни институции

Финансовите кредитни институции са структури, специализирани в предлагането на различни продукти за финансиране на своите клиенти, включително лични заеми, бързи парични заеми, ипотечни кредити и др.

  1. Дружества, специализирани в отпускането на микрокредити

Това са дружества, които предоставят само микрокредити, които са продукти, функциониращи като бързи парични заеми, но които предоставят само много малки суми.

 Колко струват бързите онлайн заеми?

За да разберете каква е реалната цена на бързите онлайн заеми, ще трябва да анализирате няколко въпроса:

  1. Лихви

Това е разходът, който се начислява от банка или друг вид субект за предоставяне на определена сума пари на клиента, която трябва да бъде върната в рамките на предварително договорен период от време. Тази „цена“ се изразява с два показателя: номинален лихвен процент (или НЛП), който представлява самата лихва, и годишен процент на разходите (ГПР), който отчита не само НЛП, но включва и комисиони и срока на погасяване, договорен между клиента и банката.

  1. Такси:

Бързите кредити може да имат няколко вида такси:

– Такса за отпускане, която представлява такса, начислявана за разходите по формализиране на сделката и предоставяне на парите на потребителя. Тя се изразява като процент от сумата, за която кандидатствате.

– Таксата за предсрочно прекратяване, която представлява такса, начислявана, когато потребителят реши да погаси дълга си (или част от него) преди договорения краен срок за погасяване. Тази такса компенсира кредитора за лихвата, която вече няма да начислява, и обикновено е толкова по-ниска, колкото по-близо е датата на падежа на сделката.

Ако искате да изчислите лихвата, която бихте платили по личен заем, за да сравните различни оферти, би трябвало да вземете предвид годишния процент на разходите или ГПР, вместо НЛР. Причината? ГПР взема предвид не само дължимата лихва (ГПР), но и таксите и срока на погасяване. Затова той е най-добрият начин да се прецени дали офертата е наистина привлекателна.