seo

Какво е ипотека?

Ипотека, ипотечен заем, ипотечно кредитиране. Ипотека или ипотечен заем? В същност акво е ипотека?

Ипотечен заем – ипотеката е гръцко-латински термин, обозначаващ вид обезпечение, което служи като обезпечение за изпълнение на основното парично задължение от длъжника към кредитора.

В зависимост от обекта на обезпечението ипотеките могат да бъдат разделени на няколко категории: ипотека на градска земя, ипотека на земеделска земя, ипотека на категории търговски недвижими имоти, ипотека на социално значими категории недвижими имоти (включително жилища). Необходимостта от използване на ипотека е без съмнение. Опитът на развитите страни по света показва безусловната доходност от използването на ипотечно кредитиране .

 

В процеса на ипотечно кредитиране участват две страни – ипотекарният кредитор, или заемодателят и ипотекарният кредитор, или кредитополучателят.

Между тях се сключва договор за ипотека, който отразява: размера на ипотечния заем, описание на ипотечния обект и прогнозната му стойност, срока на ипотечния договор, процедурата и времето на погасяване на дълга по ипотечния кредит, правата и задължения на страните. Договорът за ипотека трябва да бъде нотариално заверен и регистриран от компетентния държавен орган.

 

Регистрацията на ипотека се извършва от регистра, който може да бъде или отделен орган, или лице, надарено със специални правомощия, например нотариус. Той регистрира всички актове на сделки с недвижими имоти, а също така изготвя реални и лични картотеки, които позволяват да се получи реална картина на ипотеките и ползите, които натоварват недвижимите имоти.

 

За да получите пълна картина на обекта на обезпечение – конкретен недвижим имот (земя, предприятие, къща), ви е необходим кадастър. Кадастърът е картографско изображение на цялата национална територия на община с ясно очертание на поземлените парцели, принадлежащи на различни собственици. Кадастър, както и услуга за неговото поддържане, трябва да има във всеки местен орган. Информацията, съдържаща се в кадастъра, е отворена за всяко заинтересовано лице.

Надяваме се статията да ви е била полезна!