Daily Archives: 07.06.2018

Климатизация с мултисплит системи!

Ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò áîëòîâå, ïðåäëàãàíè îò ÈÒÒ Áúëãàðèÿ ÎÎÄ

Кога и защо ни е нужна? Климатизация е процес, чрез който се постига оптимално здравословна среда за работа и живот във вътрешните помещения. Когато се заговори за климатизация, до днес тя има доста голямо развитие, понеже тясно е свързана с технологиите и тяхното бурно развитие в последните години. Кога, каква климатизация е добре да изберете за магазина си, офиса, дома ...

Read More »